Oblíbené (0)
Pište, volejte, rádi vám poradíme! obchod@glamonde.cz 518 326 670 Po - Pá 9:00-17:00

Reklamační řád

Reklamační řád

 

obchodní společnosti

SVOBODA LINEN, s.r.o.

identifikační číslo: 262 22 116

se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37961

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti SVOBODA LINEN, s.r.o., identifikační číslo: 262 22 116, se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37961 (dále jen „prodávající“) upravuje některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.glamonde.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.Ustanovení odchylná od reklamačního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě (včetně obchodních podmínek) mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3.Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

1.4.Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího s vadného plnění, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, upravuje kupní smlouva (včetně obchodních podmínek).

2.2. Záruku (za jakost) může kupující převzít v rámci kupní smlouvy (obchodních podmínek) nebo prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby na obalu zboží. Je-li v kupní smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu zboží, platí, co bylo ujednáno v kupní smlouvě. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná v kupní smlouvě nebo vyznačená na obalu zboží, platí tato delší záruční doba.

2.3.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.5. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží uvedené na webové stránce jsou z pohledu věrnosti barev pouze ilustrační. Kupující bere na vědomí, že zobrazování barev zboží závisí mimo jiné i na nastavení monitoru či jiného zobrazovacího zařízení využívaného kupujícím pro prohlížení webové stránky.

2.6. Kupující je povinen dodržovat pokyny k údržbě zboží. Zejména je-li předmětem kupní smlouvy povlečení, je nutné ho prát vždy po rubu a na šedesát (60) stupňů celsia. Před prvním použitím povlečení je nutné povlečení vždy řádně vyprat, aby byla „stržena“ zbytková barva, neboť zejména u tmavých vzorů zboží se přebytková barva může strhnout nedostatečně a do povlečení se otisknout.

2.7. Kupující bere na vědomí, že případná nežehlivá úprava zboží (tzv. easy care) neznamená, že by takové zboží bylo zcela nemačkavé a nebylo nutné ho žehlit.

2.8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

3. REKLAMACE

3.1. Práva kupujícího z vadného plnění (včetně práv ze záruční odpovědnosti prodávajícího) uplatňuje kupující u prodávajícího; je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2166 odst. 1 občanského zákoníku (čl. 2.8) či v dokladu o zakoupení věci uvedená jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (dále jen „reklamace“). Prodávající přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího.

3.2. Společně s uplatněním reklamace, která se týká faktické vady zboží, je kupující povinen doručit prodávajícímu také reklamované zboží, nebo v případě, že doručení zboží prodávajícímu není z objektivních důvodů možné, zajistit prodávajícímu či osobě prodávajícím pověřené přístup ke zboží. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující, přičemž kupující však může vzniknout právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.

3.3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady zboží (reklamaci) uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

3.4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího telefonicky nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu.

3.5. Podávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zboží a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.6. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

 

4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Ve Strážnici dne 1.3.2015                                                                             SVOBODA LINEN, s.r.o.

Česká pošta, Balíkovna, PPL, Zásilkovna Kreditní kartu, převod, dobírka